Bezpieczna szkoła

 

liderZespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie, ul. Kazimierza Odnowiciela 2   przystąpił do projektu „Bezpieczna Szkoła” w ramach programu Zintegrowanej  Polityki Bezpieczeństwa.

Szkoła otrzymała Certyfikat „LIDERA PROJEKTU” przyznawany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji po wnikliwej, zgodnej z regulaminem, ocenie stopnia realizacji projektu ZPB przez placówkę. Certyfikat ma charakter honorowy. Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie oraz do inicjowania działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest projektem holenderskim. Tworzą go Policja oraz tzw. partnerzy, czyli instytucje przystępujące do programu oraz sprawujące nad jego realizacją nadzór. Policja inspiruje i wspomaga realizację projektu przez szkołę, Projekt „Bezpieczna Szkoła „, jak każdy inny w ramach ZPB, zakłada na wstępie precyzyjne określenie problemu istniejącego w szkole i mającego związek z bezpieczeństwem, czemu służą przeprowadzane badania ankietowe. Następnie po zanalizowaniu ankiet, opracowuje się Zintegrowany Plan Przedsięwzięć, czyli ustalenie konkretnych działań, wraz z terminami i określeniem wykonawcy, zmierzających do zniwelowania problemu – jest to etap, na którym Policja sugeruje bądź wskazuje możliwe rozwiązania, ale wyboru i deklaracji podjęcia się konkretnych działań dokonuje szkoła ubiegająca się o certyfikat. Na koniec pozostaje już tylko realizacja Zintegrowanego Planu.